புற்றுநோய் நிகழ்வு தரவு

வெளியீடு கால கட்டம்
National Cancer Incidence and Mortality Data Sri Lanka

2012