தொழில்நுட்ப பிரிவுகள்

நிர்வாகம்
புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் பிரிவு
புற்றுநோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் உயிர்வாழும் பிரிவு
கடைநிலை பராமரிப்பு பிரிவு

மூலோபாய தகவல் மற்றும் மேலாண்மை பிரிவு
புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி பிரிவு
வாய்ப்புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு
அனைத்து அலகுகளுக்கும் பொதுவான நடவடிக்கைகள்