இலங்கையில் உள்ள நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு கிளினிக்குகள்

  • அபேக்ஷா மருத்துவமனை மகாரகம
  • போதனா மருத்துவமனை ரத்னபுரா
  • லேடி ரிட்ஜ்வே மருத்துவமனை
  • கற்பித்தல் மருத்துவமனை கராபித்யா
  • கொழும்பு தெற்கு போதனா மருத்துவமனை கலுபோவில
இந்த கிளினிக்குகளுக்கு மேலதிகமாக, நாட்டின் அனைத்து புற்றுநோய் சிகிச்சை மையங்களிலும் உள்ள புற்றுநோயியல் கிளினிக்குகள் மூலம் அடிப்படை நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு சேவைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன