வாய்ப்புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு

வாய்ப்புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு

ஆலோசகர் சமூக பல் மருத்துவர்

வாய்வழி புற்றுநோய் தடுப்பு, இலங்கையில் முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறியும் சேவைகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் இலங்கையில் உள்ள அனைத்து வளர்ச்சி நடிகர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் இரு பக்கவாட்டு மற்றும் பல பக்கவாட்டு நன்கொடையாளர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொள்ள இந்த பிரிவு பொறுப்பாகும்.

சப்-கூறுகள்

 • தடுத்தல்
 • ஆரம்பகால கண்டறிதல்
 • நோய் கண்டறியும்
 • பிற துறைகளுக்கு வாய்வழி புற்றுநோய் தடுப்பு சேவைகளின் பிரதான நீரோட்டம்

குறிப்பு விதிமுறைகள்

 • இலங்கையில் வாய்வழி புற்றுநோயுடன் தொடர்புடைய தடுப்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் மற்றும் நோயறிதல் சேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான தேசிய கொள்கைகள், உத்திகள், வழிகாட்டுதல்கள், நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து புதுப்பிப்பதற்கும் தொடர்புடைய தேசிய குழுக்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணிக்குழுக்களுக்குள் பணியாற்றுவதற்கும் ஆதரவளிப்பதற்கும்.
 • செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கும், தகுந்த நீட்டிப்பு மற்றும் தடுப்பு, முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் வாய்வழி புற்றுநோயுடன் தொடர்புடைய நோயறிதல் பகுதிகள் மற்றும் தேசிய அளவிலான நெறிமுறைகளின்படி அறிக்கைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல்.
 • வாய்வழி புற்றுநோய்களின் தடுப்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறியும் சேவைகளை முடிவெடுப்பதில் மற்றும் செயல்படுத்துவதில் வாய்வழி புற்றுநோய்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அதிகாரிகளுக்கான பராமரிப்பு ஏற்பாடு தொடர்பான ஒவ்வொரு பிரிவின் மூத்த நிர்வாக குழு, தேசிய நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
 • தேசிய மூலோபாயத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த திட்டங்களை உருவாக்க பிற என்.சி.சி.பி அலகுகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது
 • வாய்வழி புற்றுநோயுடன் தொடர்புடைய தடுப்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறியும் சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக உள்ளூர், தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் பொது, தனியார், சிவில் சமூக அமைப்புகள் மற்றும் மேம்பாட்டு கூட்டாளர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது.
 • தடுப்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் மற்றும் நோயறிதல் சேவைகள் குறித்த பொது, தனியார் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளில் தனிநபர்கள் / நிறுவனங்களின் பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு, என்.சி.சி.பியில் தொடர்புடைய நிரல் பகுதிகளுடன் கூட்டாக
 • வாய்வழி புற்றுநோயுடன் தொடர்புடைய தடுப்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறியும் சேவைகளுக்கான சேவைகளை மேற்பார்வை செய்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்.
 • வாய்வழி புற்றுநோய்களின் தடுப்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறியும் சேவைகளுக்கான தரம், வழங்கல் மற்றும் அணுகலை மேம்படுத்துவதில் மாகாணங்கள், மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் முகவர் நிறுவனங்களுக்கு தொழில்நுட்ப ஆதரவு, உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.
 • வாய்வழி புற்றுநோய்களைத் தடுப்பது, முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறியும் சேவைகள் தொடர்பான தரவுகளின் கண்காணிப்பு மற்றும் சரியான நேரத்தில் அறிக்கைகளை வழங்குகிறது.
 • தடுப்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் மற்றும் வாய்வழி புற்றுநோய்களுடன் தொடர்புடைய நோயறிதல் சேவைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்கும் கொள்முதல் செய்வதற்கும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் தேவை.
 • வாய்வழி புற்றுநோய் மற்றும் OPMD களுடன் தொடர்புடைய தொற்றுநோயியல் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் நடத்துதல், கல்வி மற்றும் பிற தொடர்புடைய ஆராய்ச்சி அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்புடன் தடுப்பு, முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் வாய்வழி புற்றுநோய்களை நிர்வகித்தல்.