මුඛ පිළිකා වලක්වාගැනීමේ හා පාලනය කිරීමේ ඒකකය

මුඛ පිළිකා වලක්වාගැනීමේ හා පාලනය කිරීමේ ඒකකය

විශේෂඥ ප්‍රජා දන්ත වෛද්‍ය

මුඛ පිළිකා වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ රෝග විනිශ්චය සේවා වැඩිදියුණු කිරීමමෙම ඒකකයේ වගකීම වේ.

උප සංරචක

 • වැළැක්වීම
 • කල්තියා හඳුනා ගැනීම
 • රෝග විනිශ්චය
 • මුඛ පිළිකා වැළැක්වීමේ සේවාවන් වෙනත් අංශ සඳහා සේවා සැපයීම

යොමුකිරීමේ අනුදේශ

 • ශ්‍රී ලංකාවේ මුඛ පිළිකාවට අදාළ වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන ජාතික ප්‍රතිපත්ති, උපායමාර්ග, මාර්ගෝපදේශ, ප්‍රොටෝකෝල සහ රාමු සංවර්ධනය කිරීම හා නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අදාළ ජාතික කමිටු සහ තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් තුළ වැඩ කිරීම සහ සහාය දීම.
 • ජාතික මට්ටමේ ප්‍රොටෝකෝලයන්ට අනුව මුඛ පිළිකා හා වාර්තා වලට අදාළව වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු බවට වග බලා ගැනීම සහ තාක්ෂණික මග පෙන්වීම.
 • මුඛ පිළිකා වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා තීරණ ගැනීමේදී හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මුඛ පිළිකා සඳහා ප්‍රතිකාර සැපයීම සම්බන්ධ එක් එක් ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම, ජාතික ආයතන සහ විශ්ව විද්‍යාල සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුළුල් හා සම්බන්ධීකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන් අනෙකුත් ඒකක සමඟ කටයුතු කිරීම
 • මුඛ පිළිකාවට අදාළ වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා වැඩ කිරීම.
 • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනහි අදාළ වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍ර සමඟ සහයෝගයෙන් වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා පිළිබඳ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා සිවිල් සමාජ සංවිධානවල පුද්ගලයින් / ආයතන පුහුණු කිරීම සහ ධාරිතා වර්ධනය කිරීම.
 • මුඛ පිළිකාවට අදාළ රෝග නිවාරණය, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම.
 • මුඛ පිළිකා වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා සඳහා ගුණාත්මකභාවය, සැපයුම සහ ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක සහ වෙනත් සංවිධාන සහ නියෝජිතායතන සඳහා තාක්ෂණික සහාය සහ මග පෙන්වීම.
 • මුඛ පිළිකා වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා සම්බන්ධ දත්ත අධීක්ෂණය කිරීම සහ කාලීන වාර්තා සපයයි.
 • මුඛ පිළිකා වලට අදාළ වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ රෝග විනිශ්චය සේවා සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීම හා මිලදී ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණික සහ ප්‍රසම්පාදන සහාය තක්සේරු කිරීම හා සැපයීම.
 • මුඛ පිළිකා වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය හා වෙනත් අදාළ පර්යේෂණ සංවිධානවල සහයෝගයෙන් මුඛ පිළිකා හා OPMD වලට අදාළ වසංගත හා සායනික පර්යේෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා පැවැත්වීම.