ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන

බස්නාහිර පළාත

 • අපේක්ශා රෝහල මහරගම
 • මූලික රෝහල අවිස්සාවේල්ල
 • විශ්වවිද්‍යාල රෝහල කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය,වේරහැර
 • උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල රාගම
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ගම්පහ
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කළුතර

දකුණු පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල කරාපිටිය
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල හම්බන්තොට
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මාතර

නැගෙනහිර පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල මඩකලපුව
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ත්‍රිකුණාමලය
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල අම්පාර

උතුරු පළාත

 • මූලික රෝහල තෙලිප්පායි
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල වවුනියාව

උතුරු මැද පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල පොලොන්නරුව

වයඹ පළාත

 • පළාත් මහ රෝහල කුරුණෑගල
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල හලාවත

මධ්‍යම පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල මහනුවර
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල නුවරඑළිය

සබරගමුව පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කෑගල්ල

ඌව පළාත

 • පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මොණරාගල

Main Treatemnt Centers
Other Treatemnt Centers