විමසීම්

Attention!

ජාතික පිළිකා පාලන වැඩසටහන

ලිපිනය:
555/5,
මහජන සෞඛ්‍ය සංකීර්ණය,
ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 05,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන අංකය:
+94 11 2368627

ෆැක්ස් අංකය:
+94 11 2368627

විද්‍යුත් තැපෑල:
nccpsl@yahoo.com