වෙනත්

"ශ්‍රී ලංකාව තුල බහුල පිළිකාකාරක"

"ශ්‍රී ලංකාව තුල බහුල පිළිකාකාරක"

මිනිසුන් වශයෙන් අප එදිනෙදා ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථා වලදී නිරාවරණය වන පිළිකාකාරක පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම පොත නිර්මාණය කර ඇත.

En sin

" ඔබගේ වටිනා ජීවිතය වෙනුවෙන්..." (පිළිකා පිළිබඳ ස්‌වයං තක්සේරු කිරීමෙ අත්පොත)

මෙම අත්පොත සාමාන්‍ය ජනතාව සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

තමා විසින්, තමාවම විශ්ලේෂණය කරගැනීමෙන්,  ලංකාව තුල බහුලව පවතින පිළිකා 8ක් සඳහා තමා හට වැඩි අවදානමක් ඇත්ද යන වග සහ පිළිකා සහ පුර්ව පිළිකා තත්ත්ව පිළිබඳ දැනුම ලබා දී, තමාවම තක්සේරුවකට ලක් කර, එවැනි තත්වයක් වේ නම් වෛද්‍ය උපදෙස් සඳහා යොමු විය යුතු බව මෙමගින් දැනුවත් කෙරේ.

En sin

imPACT Review Report

 Cancer Control Capacity and  Needs Assessment Report