කාබනික සටහන (සංක්ෂිප්ත)

CEDC

පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය

CCP

විශේෂඥ ප්‍රජා වෛද්‍ය

CCD

විශේෂඥ ප්‍රජා දන්ත වෛද්‍ය

MO

වෛද්‍ය නිලධාරී

MOHI

වෛද්‍ය නිලධාරී සෞඛ්‍ය තොරතුරු

DSS

දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍යවරු

RMO

ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරී

RSPHNO

ප්‍රාදේශීය අධීක්ෂණ මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිලධාරී

PHNS

මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සහෝදරිය

NO

හෙද නිලධාරී

PHI

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

MLT

වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික

PHMA

මහජන සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

DO

සංවර්ධන නිලධාරී

ICTAA

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික සහායක

SKS

සෞඛ්‍යා කාර්‍යා සහයක