ප්‍රතිපත්ති ලේඛන

ප්‍රතිපත්ති ලේඛනයෙහි නම දිනය
National Cancer Control Policy

2015

National Strategic Framework for Palliative Care Development in Sri Lanka 2019 - 2023 (Tri language)

2023

National Strategic Framework for Palliative Care Development in Sri Lanka (SINHALA - Letter)

-