පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය (CEDC)

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික පිළිකා පාලන වැඩසටහනේ (එන්.සී.සී.පී.) පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනා ගැනීම මධ්‍යස්ථානය, නාරහෙන්පිට රොටරි සමාජයෙහි මූල්‍ය සහයෝගය ඇතිව පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතනයකි.මෙම මධ්‍යස්ථානය නාරාහේන්පිට මංසන්දියට ආසන්නව බොරැල්ල දෙසට වන්නට ගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපනය කර ඇත.

පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය රජයේ නිවාඩු දින හැර සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව 3.00 දක්වා විවෘතව පවතින අතර පහත සඳහන් සේවාවන් නොමිලේ ලබා දේ:

වෙලාවක් වෙන්කර ගැනීම සඳහා
ඔබගේ හමුවීම් ලබා ගැනීම සඳහා සතියේ දිනවල උදේ 8.30 සිට පස්වරු 3.30 දක්වා 0113159227 අමතන්න නැතහොත් cedc.nccp@gmail.com ට ඊ-මේල් කරන්න.
 • පිළිකා ආශ්‍රිත ගැටළු, පිළිකා අවදානම හඳුනා ගැනීම සඳහා සායනික ඉතිහාසය, අවදානම් සාධක පිළිබඳ අධ්‍යාපනය, පොදු වළක්වා ගත හැකි පිළිකා පරීක්ෂණ කිරීම හා වැළැක්වීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ මග පෙන්වීම ඇතුළු පිළිකා ආශ්‍රිත කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම.
 • ස්වයං පියයුරු පරීක්‍ෂණය සහ ස්වයං මුඛ පරීක්‍ෂණය පිළිබඳ නිවැරදි තාක්‍ෂණය පිළිබඳ නිරූපණය.
 • පියයුරු පිළිකා සඳහා පරීක්ෂාව (සේවාදායකයින් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් හා මූලික උපදේශනයෙන් පසුව සිදු කෙරේ. පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ ජාතික මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව පරික්ෂා කිරීමේ ක්‍රම සේවාදායකයාගෙන් සේවාදායකයාට වෙනස් වේ.):
  • සායනික-පියයුරු පරීක්ෂණය
  • අල්ට්රා සවුන්ඩ් ස්කෑන් කිරීම
  • මැමෝග්‍රැෆි
 • ගැබ්ගෙල පිළිකා සඳහා පරීක්ෂාව ( සේවාදායකයින් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් හා මූලික උපදේශනයෙන් පසුව සිදු කෙරේ. පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ ජාතික මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව පරික්ෂා කිරීමේ ක්‍රම සේවාදායකයාගෙන් සේවාදායකයාට වෙනස් වේ. ):
  • ස්පෙක්‍යුලර් පරික්ෂාව මගින් යෝණි පරික්ෂාව (අවශ්‍යනම් සහ සුදුසු විට)
  • පැප් ස්මියර්
 • මුඛ පිළිකා සඳහා පරීක්ෂණ
 • විශේෂඥ මතය සහ මග පෙන්වීම සඳහා යොමු කිරීම (අවශ්‍යනම් සහ සුදුසු විට)

උදා. පියයුරු සායන / නාරිවේද සායන / සාමාන්‍ය ශල්‍ය සායන / ජාන උපදේශන සායන

ඇමතුම් විස්තර:

පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය,
No. 519,
ඇල්විටිගල මාවත,
නාරහෙන්පිට.

අමතන්න Tel: 0113159227