ශ්‍රී ලංකාවේ පියයුරු සායන ක්‍රියාත්මක වන ආයතන

  • ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල
  • ජාතික රෝහල මහනුවර
  • ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර
  • ශික්ෂණ රෝහල කරාපිටිය
  • පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල
  • පළාත් මහ රෝහල කුරුණෑගල