ශ්‍රී ලංකාවේ කොල්පොස්කොපි මධ්‍යස්ථාන

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහල
 • ද සොයිසා කාන්තා රෝහල
 • පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය
 • අපේක්ශා රෝහල මහරගම
 • දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කළුබෝවිල
 • ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

 • උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල රාගම
 • දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කළුබෝවිල
 • ද සොයිසා කාන්තා රෝහල
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • ශික්ෂණ රෝහල මහමෝදර

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • ශික්ෂණ රෝහල මඩකලපුව
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල අම්පාර

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • මූලික රෝහල තෙලිප්පායි
 • ශික්ෂණ රෝහල යාපනය
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කිළිනොච්චි

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

 • ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

 • පළාත් මහ රෝහල කුරුණෑගල

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • ශික්ෂණ රෝහල පේරාදෙණිය
 • ජාතික රෝහල මහනුවර
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල නුවරඑළිය

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

 • ජාතික රෝහල මහනුවර

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කෑගල්ල

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන

දැනට ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යස්ථාන

 • පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල

යෝජිත මධ්‍යස්ථාන