උපායමාර්ගික සැලැස්ම

ප්‍රකාශන කාල සීමාව
National Strategic Plan on Prevention & Control of Cancer in Sri Lanka (2020-2025) & Activity Plan National Strategic Plan on Prevention & Control of Cancer in Sri Lanka (2020-2025) & Activity Plan

2020-2025