උපායමාර්ගික සැලැස්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ සහන සත්කාර සේවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාතික උපායමාර්ගික ක්‍රියාරාමුව 2019-2023

ශ්‍රී ලංකාවේ  සහන සත්කාර සේවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාතික උපායමාර්ගික ක්‍රියාරාමුව 2019-2023

sin

Social Behavior Change Communication Strategy for Cancer Control

Social Behavior Change Communication Strategy for Cancer Control

National Strategic Plan on Prevention and Control of Cancer in Sri Lanka (2020-2024)

National Strategic Plan on Prevention and Control of Cancer in Sri Lanka (2020-2024)