පළාත අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මැමෝග්‍රැෆි මධ්‍යස්ථාන

බස්නාහිර පළාත

 • අපේක්ශා රෝහල මහරගම
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල
 • පිළිකා මුල් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය නාරහෙන්පිට
 • දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කළුබොවිල
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කළුතර

දකුණු පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල කරාපිටිය
 • මූලික රෝහල කම්බුරුපිටිය

නැගෙනහිර පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල මඩකලපුව

උතුරු පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල යාපනය

උතුරු මැද පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල පොලොන්නරුව

වයඹ පළාත

 • පළාත් මහ රෝහල කුරුණෑගල

මධ්‍යම පළාත

 • ජාතික රෝහල මහනුවර
 • ශික්ෂණ රෝහල පේරාදෙණිය

සබරගමුව පළාත

 • ශික්ෂණ රෝහල රත්නපුර

ඌව පළාත

 • පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල

Digital machines
Analog machines
Both Digital & Analog machines