சுவரொட்டிகள்

ஸ்ரீலங்காவில் நோய் தடுப்பு கவனிப்புக்கான தேசிய தந்திரோபாய சட்டகம் 2019-2023

ஸ்ரீலங்காவில் நோய் தடுப்பு கவனிப்புக்கான தேசிய தந்திரோபாய சட்டகம் 2019-2023

Ta

Social Behavior Change Communication Strategy for Cancer Control

Social Behavior Change Communication Strategy for Cancer Control

National Strategic Plan on Prevention and Control of Cancer in Sri Lanka (2020-2024)

National Strategic Plan on Prevention and Control of Cancer in Sri Lanka (2020-2024)