வரவேற்பு

இலங்கையில் புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான தேசிய பதிலை ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய அரசாங்க அமைப்பாக சுகாதார அமைச்சின் தேசிய புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் உள்ளது. ......


எங்கள் பார்வை

எங்கள் நோக்கம்Aayu plus launching

Aayuplus is such health promotion campaign, aiming to disseminate the concepts of cancer prevention, early detection, treatment and palliative care in an innovative manner through popular social media platforms. This includes web site, FB, Instagram twitter, U-tube. Different posts and interviews with celebrities and professionals which carry messages on cancer prevention, early detection & Treatment and palliative care will be posted continuously for one year to give some awareness and positive behavior change.