வரவேற்பு

இலங்கையில் புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான தேசிய பதிலை ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய அரசாங்க அமைப்பாக சுகாதார அமைச்சின் தேசிய புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் உள்ளது. ......


எங்கள் பார்வை

எங்கள் நோக்கம்