උපායමාර්ගික තොරතුරු හා කළමනාකරණ ඒකකය

උපායමාර්ගික තොරතුරු හා කළමනාකරණ ඒකකය

අංශ ප්‍රධානී - විශේෂඥ ප්‍රජා වෛද්‍ය

මෙම ඒකකය ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකා මර්දන වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති හා ක්‍රියාකාරකම් පිලිබඳ සමස්ථ අධීක්ෂණය හා ඇගයීමේ වගකීම දරයි.

උප සංරචක

 • ජාතික පිළිකා ලේඛනය සහ ජනගහනය පදනම් කරගත් පිළිකා ලේඛන අධීක්ෂණය
 • අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් රාමු සංවර්ධනය කිරීම
 • හරස් සබඳතා හැසිරවීම
 • සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණය

යොමුකිරීමේ අනුදේශ

 • ශ්‍රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණ සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන ජාතික ප්‍රතිපත්ති, උපායමාර්ග, මාර්ගෝපදේශ, ප්‍රොටෝකෝල සහ රාමු සංවර්ධනය කිරීම හා නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අදාළ ජාතික කමිටු සහ තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් තුළ වැඩ කිරීම සහ සහාය දීම.
 • ජාතික මට්ටමේ ප්‍රොටෝකෝලයන්ට අනුව M & E රාමු, එකතු කිරීම, එකතු කිරීම, විශ්ලේෂණය, අර්ථ නිරූපණය සහ උපාය මාර්ගික තොරතුරු හා වාර්තා බෙදා හැරීම සඳහා වගවීම සහතික කිරීම.
 • එක් එක් ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම, පිළිකා සත්කාර රෝහල් සහ උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණ සේවා තීරණ ගැනීමේදී හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අදාළ බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුළුල් හා සම්බන්ධීකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා අනෙකුත් ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන් ඒකක සමඟ කටයුතු කිරීම
 • දේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • ජාතික හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පිළිකා නිරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය පදනම් කරගත් පිළිකා ලේඛනයක් ස්ථාපිත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැපයීම සහ රෝහල් පදනම් කරගත් පිළිකා ලේඛනයන්ට පහසුකම් සැපයීම.
 • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණ සේවා ගුණාත්මක බවින් යුතුව පවත්වාගෙන යාම.
 • සුදුසු, උසස් තත්ත්වයේ උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණ සේවා පුළුල් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ සහ ඉන් පිටත ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා සහාය ලබා දීම.
 • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනහි අදාළ වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍ර සමඟ සහයෝගීව උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා සිවිල් සමාජ සංවිධානවල පුද්ගලයින් / ආයතන පුහුණු කිරීම සහ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම.
 • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණ සේවාවල ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීම.
 • උපායමාර්ගික තොරතුරු සේවාවල ගුණාත්මකභාවය, සැපයුම සහ ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක සහ වෙනත් සංවිධාන සහ නියෝජිතායතන සඳහා තාක්ෂණික සහාය, සහාය සහ මග පෙන්වීම සැපයීම.
 • වෙබ් අඩවිය සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධති සහ ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ අනෙකුත් සියලු ඒකකයන්ට සම්බන්ධ සෞඛ්‍ය තොරතුරු සඳහා තාක්ෂණ මැදිහත්වීම් වලදී තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥයන් අතර සම්බන්ධතා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • කාලීන වාර්තා සැපයීම: වාර්ෂික වාර්තා: කාර්තුමය පිළිකා මර්දන වාර්තා, පිළිකා ලේඛණ දත්ත
 • උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණ සේවා සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීම හා මිලදී ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණික සහ ප්‍රසම්පාදන සහාය තක්සේරු කිරීම හා සැපයීම.