ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන වෙත සාදරයෙන් පිළිගමු

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකා මර්දන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධීකරණය කරන ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතනය වේ. ......


අපේ දැක්ම

අපේ මෙහෙවර