සියලුම ඒකක සඳහා පොදු ක්‍රියාකාරකම්

සියලුම ඒකක සඳහා පොදු ක්‍රියාකාරකම්

යොමුකිරීමේ අනුදේශ

  • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ පවරා ඇති සංරචකවල ප්‍රගතිය අධීක්ෂණය කිරීම.
  • පිළිකා මර්දන ක්‍රියාකාරකම්වල සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා තාක්ෂණික මග පෙන්වීම ලබා දීම.
  • පශ්චාත් උපාධි සඳහා පුහුණුවන වෛද්‍යරුන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන්, වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ අදාළ ඒකකවලට අනුයුක්ත කර ඇති අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලය අධීක්ෂණය හා මග පෙන්වීම.
  • පිළිකා වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම පිළිබඳ ජාතික හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සමාලෝචනවලට සහභාගී වී අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් ලබා දීම.
  • පශ්චාත් උපාධි සඳහා පුහුණුවන වෛද්‍යරුන්ට ඉගැන්වීම.
  • එක් එක් ඒකකයට අදාළ කාර්ය මණ්ඩල අධීක්ෂණය.
  • අදාළ සේවා ප්‍රසම්පාදනය කිරීමේදී තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවල සාමාජිකයෙකුවීම.
  • මෙහෙයුම් සංසද, උපදේශක කමිටු, උපදේශක කමිටු වැනි විවිධ කමිටුවලදී ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන නියෝජනය කිරීම.
  • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනහි වෙනත් අදාළ කටයුතුවලට සහ අධ්‍යක්ෂ විසින් භාර දී ඇති වෙනත් වගකීම් වලට සහභාගීවීම.