පිළිකා රෝග විනිශ්චය, ප්‍රතිකාර හා පිළිකාවෙන් සුව වූවන් සඳහා සත්කාර ඒකකය

පිළිකා රෝග විනිශ්චය, ප්‍රතිකාර හා පිළිකාවෙන් සුව වූවන් සඳහා සත්කාර ඒකකය

අංශ ප්‍රධානී - විශේෂඥ ප්‍රජා වෛද්‍ය

මෙම ඒකකය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාව සහ රෝහල් අතර පිළිකා සහන සත්කාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරයි.

උප සංරචක

 • රෝගයන් සමනය කිරීම
 • ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිකාර කිරීම
 • පිළිකාවෙන් සුව වූවන් සඳහා සත්කාර කිරීම් ඉහල නැංවීම

යොමුකිරීමේ අනුදේශ

 • ශ්‍රී ලංකාවේ රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන ජාතික ප්‍රතිපත්ති, උපායමාර්ග, මාර්ගෝපදේශ, ප්‍රොටෝකෝල සහ රාමු සංවර්ධනය කිරීම හා නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අදාළ ජාතික කමිටු සහ තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් තුළ වැඩ කිරීම සහ සහාය දීම.
 • ජාතික මට්ටමේ ප්‍රොටෝකෝල සහ තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශ අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම, රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සේවා සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රොටෝකෝල සංවර්ධනය කිරීමට පහසුකම් සපයයි.
 • රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සේවා තීරණ ගැනීමේදී හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එක් එක් ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම සහ පිළිකා සත්කාර රෝහල් සහ අනෙකුත් අදාළ බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුළුල් හා සම්බන්ධීකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා අනෙකුත් පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ ඒකක සමඟ කටයුතු කිරීම.
 • ගුණාත්මක පැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා වැඩ කිරීම.
 • අදාළ තාක්ෂණික බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර පිළිබඳ පුද්ගලයින් / ආයතන පුහුණු කිරීම හා ධාරිතා වර්ධනය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
 • පසු විපරම් සහ පිළිකාවෙන් සුව වූවන් සඳහා සත්කාර කිරීම්ට සිදුවන පාඩු වළක්වා ගැනීම සඳහා රටේ රෝග සහ ප්‍රතිකාර සේවා අධීක්ෂණය හා අධීක්ෂණය කිරීම.
 • රෝග විනිශ්චය හා ප්‍රතිකාර තාක්ෂණික කමිටුවේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිකා මර්දන පිළිබඳ ජාතික උපදේශක කමිටුවට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම.
 • රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය, සැපයුම සහ ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක සහ වෙනත් සංවිධාන සහ නියෝජිතායතන සඳහා තාක්ෂණික සහාය, සහාය සහ මග පෙන්වීම සැපයීම.
 • පිළිකා රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සායනික මාර්ගෝපදේශ හා කළමනාකරණ ප්‍රොටෝකෝල යාවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • කාලීන වාර්තා සැපයීම.