"ඔබ විසින්, ඔබ වෙනුවෙන්" ( ස්වයං පියයුරු පරීක්ෂාව පිළිබඳ අත්පොත)

මෙම අත්පොත කාන්තාවන් සඳහාම හඳුන්වාදෙන අත්පොතකි.

මෙමගින් පියයුරු පිළිකා කලින් හඳුනාගැනීමට උපකරී වන ස්වයං පියයුරු පරීක්ෂාව හරියාකාරව සිදුකරන ආකාරය සහ හඳුනාගත යුතු ලක්ෂණ පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කෙරේ.

En sin