පරිපාලනය

පරිපාලනය

අධ්‍යක්ෂක- විශේෂඥ ප්‍රජා වෛද්‍ය

ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ පරිපාලනමය කරුණු හැසිරවීමේ වගකීම මෙම ඒකකය සතුය. මෙම ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙහෙයවනු ලබන්නේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ අධ්‍යක්ෂ යටතේ ප්‍රධාන ලිපිකරු විසිනි.


යොමුකිරීමේ අනුදේශ

 • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රෙගුලාසි වලට අනුව වැඩසටහන් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ආයතන හා පෞද්ගලික කරුණු කළමනාකරණය කිරීම.
 • පරිපාලන කටයුතු තීරණ ගැනීමේදී හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම සහ අනෙකුත් අදාළ බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්ම සහ අනෙකුත් අදාළ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුළුල් හා සම්බන්ධීකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම.
 • දේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා වැඩ කිරීම.
 • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ පරිපාලන සේවා සැපයීම ගුණාත්මක බව සහතික කිරීම.
 • සුදුසු, උසස් තත්ත්වයේ පිළිකා මර්දන සේවා පුළුල් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ සහ ඉන් පිටත ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා සහාය ලබා දීම.
 • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ පරිපාලන සේවය පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම හා ධාරිතා වර්ධනය කිරීම.
 • පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීම.
 • සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය සැපයීම.
 • ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණික සහාය සැපයීම.

ක්‍රියාකාරකම්

 • සංවර්ධන නිලධාරීන්, සෞඛ්‍ය කළමණාකාර සහකාරවරු සහ සුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ රාජකාරි අධීක්ෂණය.
 • සුළු මුදල් ලේඛනය හැසිරවීම හා නඩත්තු කිරීම.
 • විගණන විමසුම් වලට අදාළ කරුණු වලට සහභාගී වීම.
 • රාජකාරී ලයිස්තු සකස් කිරීම.
 • ආයතනයට අදාළ වැදගත් ලිපි වලට සහභාගී වීම.
 • සියලුම පැමිණීමේ ලේඛණ අධීක්ෂණය.
 • ආයතනයට දිනපතා ලැබෙන ලිපි වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම.
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහයකයන්ට අදාල නොවන නොවන සෙසු කටයුතු හැසිරවීම.
 • සියළුම කාර්ය මණ්ඩලයේ පුද්ගලික ලිපිගොනු සහ සියලු කාණ්ඩවල සාමාන්‍ය ලිපිගොනු හැසිරවීම.
 • ඉන්වෙන්ට්‍රිය හා ගබඩා හැසිරවීම හා නඩත්තු කිරීම.
 • සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ පැමිණීම හා නිවාඩු සම්බන්ධ රාජකාරි.
 • සියලුම චක්‍රලේඛ නඩත්තු කිරීම,
 • සේවා ගිවිසුම් පසු විපරම් කිරීම ඇතුළුව ගොඩනැගිලි සහ යන්ත්‍රෝපකරණ නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියා කිරීම,
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය.
 • වාර්ෂික කොටස් සත්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් සියලු රාජකාරි ඉටු කිරීම.
 • මැතිවරණයට අදාළ රාජකාරි.
 • වැටුප්, උත්සව අත්තිකාරම්, අමතර රාජකාරි දීමනා, අතිකාල, ගමන් වවුචර් නිවාඩු දින සේවා සඳහා ගෙවීම් සකස් කිරීම සහ හැසිරවීම.
 • නිල වාහන නිකුත් කිරීම.
 • දුරකථන, විදුලිය, ජලය, ගෑස්, රුධිර පරීක්ෂාව වැනි බාහිර සම්පත් පහසුකම් හැසිරවීම හා නඩත්තු කිරීම.
 • දුම්රිය බලපත්‍ර සහ වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර හැසිරවීම.
 • වෛද්‍ය නිලධාරී පුස්තකාලය හැසිරවීම.
 • අධ්‍යක්ෂකට අදාල ලිපි ලේඛන සම්බන්ධ කටයුතු.
 • ආයතනය සඳහා උපකරණ, ද්‍රව්‍ය හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය.
 • අළුත්වැඩියා කිරීම සහ අනෙකුත් සේවා සැපයීම් පසුවිපරම් කිරීම.